+686 75022801 | +686 75022802   legal@justice.gov.ki

Customs Services

Customs – Te Kiribati Katitam 3 oin tabena aika rang kakawaki ao boni ngaia naba ae oioi iaona ana tua:

 1. Riko mwane man taian Tax;
  1. Imwain 1st Eberi 2014, ao the Kiribati Katitam ointabena bon rikoan ana tiute (duty) te kaako are e oikinibwaiaki mai aban tinaniku nako Kiribati;
  2. Nikarokoa 1st Eberi 2014 ngke e a iangoia te tautaeka bwa enang waakina te riko mwane nikabonganaa te Value Added Tax (VAT) n onea mwin te Katitam Tiute (Customs duty) ao n tiaati 12.5% iaon angiin bwaai aika a iokinibwaiaki nako Kiribati. Nte tai anne ao te Tiute ea bitaki nakon 0%
  3. Nte tai naba anne ao ea manga bungiaki nab ate aekan riko mwane ae e aranaki bwa te Excise Tax. Te Excise Tax bon te taekiti ae taaketenii iokinibwai ke karaobwai bon iaon Kiribati aika iai buakakana ke rootakin marurungin te aomata iai (health impact) ke ara ootabwanin (environmental impact).
 1. Tobwaan te oikinibwai nakoia taian bitiniti ao te bootannaomata (Trade Facilitation)
  1. Aio teuana mwiokoan te Kiribati Katitam bwa ena kabaitiia aron mwaingin ke rokon te kaako ao ni karekea te anga ae ana tobwaaki kainnanoia taian bitiniti akeke a kao kaako ao ai bon te bootanaomata. E rang kakawaki bwa ena iai kainibaire akeke ena waaki iai te Kiribati Katitam n tobwai kainnanoia te botannaomata ngkana a roko aia kaako mai abatera.
 1. Border Security/ Border Protection
  1. Aio te kateniua n tabe ibukin manon ao totokoan taian kanganga aika ana roota maiun ke te rau iaon Kiribati. Te Kiribati Katitam e katabeaki bwa ena kataia n totokoa te kanganga n ana matabaiaoa I taari ke n te marae ni waanikiba. N te mwioko aio ao e kantaningaaki te Kiribati Katitam bwa ena karaua raoi n tuoi taian iokinibwai bwa ena bon akea naba iai bwaai aika tabu roroko n aron:
   • Te drug;
   • Te katii (Gun)
   • Bwaai aika kamamate aika tabuaki rokoia
   • Ao a bati riki
Close Menu